دکتر جعفر وطن دوست
دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها: گزارشی از فرصت مطالعاتی دکتر جعفر وطن دوست

مصاحبه با دکتر جعفر وطن دوست، عضوهیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص فرصت مطالعاتی ایشان در  مرکز...

چاپ کتاب عضو هیات علمی و مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

عضو هیات علمی و مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری  از انتشار دومین کتاب تالیفی خود با نام  “زیست...

برای اولین بار در سطح شهرستان، کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری موفقیت آمیز کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ”...