دکتر حامد ادب
آزمایشگاه جغرافیای طبیعی دانشگاه حکیم سبزواری به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی مجهز شد

مدیر گروه ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری از مجهز شدن آزمایشگاه جغرافیای طبیعی این دانشگاه به تجهیزات...

اجرای پروژه مشترک تحقیقاتی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه های بین المللی

پروژه تحقیقاتی مشترک  دکتر حامد ادب استادیار دانشگاه حکیم سبزواری با محققان دانشگاه وسترن استرالیا  ( University of Western Australia...