دکتر حامد اکبرزاده
از سوی فدراسیون سرآمدان علمی کشور اعلام شد: استاد دانشگاه حکیم سبزواری در جمع ۷۰ محقق سرآمد کشور

دکتر حامد اکبرزاده، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از محققان سرآمد و برتر کشور برگزیده شد....

برای ریزترین ذرات؛ مصاحبه با دکتر حامد اکبرزاده عضو هیات علمی گروه شیمی، دانشمند برتر ستاد نانو و پژوهشگر برجسته و جوان دانشگاه

برخی از نیروهای انسانی در یک مجموعه سرمایه محسوب می شوند، دکتر حامد اکبرزاده یکی از همین سرمایه هاست. یکی...

چاپ مقاله دکتر حامد اکبرزاده عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری درمجله معتبر بین المللی

چاپ مقاله با  IF=9.3توسط عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری مقاله دکتر حامد اکبرزاده عضو هیات علمی گروه شیمی تحت...

چاپ بیش از ۲۰ مقاله ISI عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشمند برتر نانو کشور در مجلات بسیار معتبر در حوزه فناوری نانو در یک سال گذشته

چاپ بیش از ۲۰ مقاله ISI عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشمند برتر نانو کشور در مجلات بسیار...