دکتر حسن دلبری
گرمای نشست دبیران مناطق دهگانه روابط عمومی های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشوردر سرمای برف شادی مشهد

با هماهنگی دبیرخانه منطقه ۹ روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور نشست دبیران مناطق ده گانه روابط...

مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری: روابط عمومی، یکی از ارکان حیاتی سازمان ها و ادارات است

مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری گفت: روابط عمومی، یکی از ارکان حیاتی سازمانها و ادارات...