دکتر حسن صیانتی
با حکم رئیس دانشگاه، دکتر حسن صیانتی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حسن صیانتی، استادیار و عضو هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی...

انتشارکتاب عضوهیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی از انتشار کتاب عضو هیات علمی این دانشکده با عنوان "ضوابط سرمایه‌گذاری در سازمان...

عضو هیات علمی گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری مترجم کتاب " مجموعه مقالات آل بویه"

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: کتاب مجموعه مقالات آل بویه (اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...

عضو هیات علمی گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری مترجم کتاب " مجموعه مقالات آل بویه"

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: کتاب مجموعه مقالات آل بویه (اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...

عضو هیات علمی گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری مترجم کتاب ” مجموعه مقالات آل بویه”

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: کتاب مجموعه مقالات آل بویه (اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...

احکام جدید
احکام جدید

احکام صادره از طرف ریاست دانشگاه به شرح ذیل می باشد: سرکار خانم دکتر رؤیا عسکری، استادیار و عضو محترم هیات...

انتصاب رؤساي دانشکده هاي جغرافيا و الهيات
انتصاب رؤساي دانشکده هاي جغرافيا و الهيات

پس از برگزاري انتخابات جهت تعيين رؤساي دانشکده هاي جغرافيا و علوم محيطي و الهيات و معارف اسلامي، در حضور...

انتصاب رؤسای دانشکده های جغرافیا و الهیات
انتصاب رؤسای دانشکده های جغرافیا و الهیات

پس از برگزاری انتخابات جهت تعیین رؤسای دانشکده های جغرافیا و علوم محیطی و الهیات و معارف اسلامی، در حضور...