دکتر حسین شاد
با برگزاری انتخابات در حضور معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم: دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری باقی ماند

با برگزاری انتخابات، دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین بار متوالی به عنوان دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور انتخاب...

نام پیشکسوتان و تلاشگران دانشگاه همواره در تاریخ آن ماندگار خواهد ماند
نام پیشکسوتان و تلاشگران دانشگاه همواره در تاریخ آن ماندگار خواهد ماند

مراسم تکریم معاون عمرانی و مدیر فرهنگی دانشگاه که به افتخار پیشکسوتی و بازنشستگی نائل گردیده اند با حضور ریاست،...