دکتر حسین شاره
انتصاب جدید در دانشگاه
انتصاب جدید در دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقاي دکتر حسين شاره، استاديار و عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي به مدت...