دکتر رسول زیدآبادی
همکاری مشترک پژوهشی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انستیتو پاستور تهران

 همکاری مشترک پژوهشی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری با دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انیستو پاستور تهران....