دکتر رسول شادنیا
استاد دانشگاه آریزونا، استاد مشاور رساله پایان نامه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

 سه تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته سازه دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از پایان نامه های خود تحت...

دانشجو محوری، رویکرد اصلی فعالیت های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری

دانشجو محوری، رویکرد اصلی فعالیت های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری...