دکتر سیدمحمدکاظم علوی
احیای یک مجوز، ایجاد یک رشته (گفتگویی با رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی در خصوص چگونگی اخذ مجوز رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی)

شاید داغ ترین خبر این روزهای دانشگاه حکیم سبزواری صدور مجوز راه اندازی رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی، از سوی...