دکتر سید مهدی نوری کیذقانی
ابلاغ مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
ابلاغ مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، مدیر گروه جدید زبان و ادبیات عرب منصوب گردید. متن حکم صادره بدین...