دکتر عسکری
مساعدت دانشگاه در توسعه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی
مساعدت دانشگاه در توسعه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی

معاون اداری و مالی دانشگاه با اشاره به تمهیدات و اقداماتی که تاکنون در جهت توسعه امور رفاهی کارکنان و...

روز کارگر
خدمات یک باغبان در دانشگاه، کمتر از استاد نیست

به مناسبت گرامیداشت روز و مقام کارگر، مراسمی با حضور هیئت رئیسه و تمامی کارگران و نیروهای زحمتکش و خدوم...