دکتر علی اصغر صادقی
انجام طرح پژوهشی مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با تیم پژوهشی از دانشگاه های تربیت مدرس، صنعتی قوچان و تربت حیدریه

دکتر علی اصغر صادقی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری درطرح پژوهشی مشترک  خود با تیم پژوهشی از...