دکتر علی اکبر عارفی جمال
احکام و انتصابات جدید
احکام و انتصابات جدید

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های ذکر شده منصوب گردیدند: . جناب آقای دکتر...

احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه؛ آقایان: دکتر یعقوب زنگنه عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی...