دکتر علی خوش سیما
دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها:همکاری پژوهشی بین المللی دکتر خوش سیما با دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد و بزرگترین شرکت سازنده نانوسیلیکای جهان

اهمیت تبادلات علمی بین کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست، در این میان  استفاده اساتید و پژوهشگران از فرصت های...