دکتر مجتبی لزگی نظرگاه عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران
چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر Steel and Composite Structures جزو مجلات ۱۰ درصد برتر در زمینه مهندسی عمران – سازه

 مقاله دکتر مجتبی لزگی نظرگاه عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران تحت عنوان The effects of different FRP/concrete bond–slip laws on...