دکتر محمدهادی شاهرخ آبادی
چاپ مقاله دکتر محمدهادی شاهرخ آبادی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر Nature: Scientific Reports از انتشارات نیچر انگلستان

مقاله با  IF=4.259 توسط عضو هیات علمی گروه برق و الکترونیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر Nature: Scientific Reports از انتشارات...