دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی
انتصاب مدیر گروه مکاترونیک
انتصاب مدیر گروه مکاترونیک

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر محمد ابراهيم حاجي آبادي، استاديار و عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونيک به مدت...