دکتر محمد رضا عادل
در جشنواره پایان نامه های برتر آکادمی علم و فناوری ایران، پایان نامه دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان پایان نامه برتر برگزیده شد

 پایان نامه مریم صبوری، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره پایان نامه های برتر...