دکتر محمود فرخی
انتصابات جدید در دانشگاه
انتصابات جدید در دانشگاه

طی احکامی از طرف ریاست محترم دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های جدید منصوب گردیدند: جناب آقای دکتر غلامرضا مقدسی، استادیار...