دکتر محمّد رضا امیریان
احکام و انتصابات جدید
احکام و انتصابات جدید

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های ذکر شده منصوب گردیدند: . جناب آقای دکتر...

برنامه همایش آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران
برنامه همایش آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران

 به نام خداوند جان و خرد   برنامه‌های نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ۹ و ۱۰ اردیبهشت...