دکتر مصطفی علیشاهی
دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها؛گزارشی از فرصت مطالعاتی دکتر مصطفی علیشاهی، عضوهیات علمی دانشگاه حکیم در دانشگاه ماساریک جمهوری چک

دکتر مصطفی علیشاهی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری در تابستان ۱۳۹۷ دومین دوره فرصت مطالعاتی خود...