دکتر مصطفی مهدوی آراء
بیش از ۵ هزار جلد پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه کوفه عراق در اختیار دانشگاه حکیم سبزواری قرار گرفت

مدیرگروه ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در ادامه همکاری ها و مراودات علمی بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه...