دکتر مهدی دشت بیاض
در پروژه ارتباط با صنعت عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری محقق شد: طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

در پروژه ارتباط با صنعت دکتر مهدی دشت بیاض عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با شرکت گاز استان لرستان...