دکتر کتایون شهپرراد
فراتر از ترجمه: گفتگویی با دکتر کتایون شهپرراد در خصوص «وسوسۀ آنتونیوس قدیس» جدیدترین اثر ترجمه شده ایشان و دکتر حسین زاده

بی شک کار یک مترجم کارکشته در کشور ما فرای ترجمه‌ی کتاب است، آنچه مترجمان ما را متفاوت کرده، انتخاب...