دکتر یعقوب زنگنه
احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه؛ آقایان: دکتر یعقوب زنگنه عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی...

انتصاب های جدید در دانشگاه
انتصاب های جدید در دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر اسکندر رستگار پویانی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم...