دیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری
دانشجو محوری، رویکرد اصلی فعالیت های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری

دانشجو محوری، رویکرد اصلی فعالیت های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری...