رئیس دانشکده جفرافیا و علوم محیطی
با برگزاری اولین مراسم دفاع دکتری: نخستین دانش آموخته دکتری دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه فارغ التحصیل خواهد شد

رئیس دانشکده جفرافیا و علوم محیطی  دانشگاه حکیم سبزورای از برگزاری مراسم دفاع نخستین دانشجوی دوره دکتری این دانشکده خبر...