رئیس پلیس سبزوار
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «رویکرد علمی به تعامل نیروی انتظامی با دانشگاه» با حضور رئیس پلیس سبزوار در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

نشست هم اندیشی استادان با عنوان «رویکرد علمی به تعامل نیروی انتظامی با دانشگاه» با حضور رئیس پلیس سبزوار در...