رقاتبهای هندبال دختران دانشجوی دانشگاههای کشور
یک فینال تمام خراسانی / پایتخت نشینان در رده بندی

با راهیابی تیمهای هندبال دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری به بازی نهایی رقاتبهای هندبال دختران دانشجوی دانشگاههای کشور...