رکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری
در اختتامیه سومین جشواره ملی ایده ها و فرصت ها صورت گرفت: کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش دانش آموزی توسط طرح واحد فناور مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

در اختتامیه “سومین جشواره ایده ها و فرصت ها” طرح واحد فناور مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب...