سامانه مدیریت حفاظت محوطه های باستانی
در نوزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش صورت گرفت ؛ رونمایی از سامانه مدیریت حفاظت محوطه های باستانی بر پایه سامانه اطلاعات مکانی دستاورد پژوهشی نمونه دانشگاه حکیم سبزواری

سامانه مدیریت حفاظت محوطه های باستانی بر پایه سامانه اطلاعات مکانی دستاورد نمونه پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش...

رونمایی از دستاورد نمونه دانشگاه حکیم سبزواری توسط مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری کشور

 از سامانه مدیریت حفاظت محوطه های باستانی بر پایه سامانه اطلاعات مکانی، دستاورد نمونه مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری توسط...