سبحان شعبانی
ارائه دستاوردهای پژوهشی با رویکردکارآفرینی و حمایت از خلاقیت های علمی دانشجویی هدف دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری خود را برای حضور در یازدهمین جشنواره ملی حرکت آماده می کنند، جشنواره ای...