ستاد نانو جمهوری اسلامی
برای ریزترین ذرات؛ مصاحبه با دکتر حامد اکبرزاده عضو هیات علمی گروه شیمی، دانشمند برتر ستاد نانو و پژوهشگر برجسته و جوان دانشگاه

برخی از نیروهای انسانی در یک مجموعه سرمایه محسوب می شوند، دکتر حامد اکبرزاده یکی از همین سرمایه هاست. یکی...

چاپ بیش از ۲۰ مقاله ISI عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشمند برتر نانو کشور در مجلات بسیار معتبر در حوزه فناوری نانو در یک سال گذشته

چاپ بیش از ۲۰ مقاله ISI عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشمند برتر نانو کشور در مجلات بسیار...