سخنرانی علمی
سخنرانی علمی با موضوع:استفاده از داده های ژنتیکی برای مدل سازی تاریخ جمعیت ها

سخنرانی  علمی با موضوع: استفاده از داده های ژنتیکی برای مدل سازی تاریخ جمعیتها  سخنران: Mgr. Adam Konečný زمان: چهارشنبه ۴...

سخنرانی علمی با موضوع فلسفه تکامل در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

سخنرانی علمی با موضوع فلسفه تکامل توسط دکتر ندرلو استاد دانشگاه تهران در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. خلاصه سخنرانی:...

دومین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی برگزار شد

دومین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با عنوان ” پایداری با مفهوم زیبایی” با...