سمینار آموزشی “بررسی جرایم فضای مجازی”
به همت مدیریت حراست، سمینار آموزشی بررسی جرایم فضای مجازی” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

به همت مدیریت حراست دانشگاه حکیم سبزواری سمینار آموزشی "بررسی جرایم فضای مجازی" ویژه اساتید و کارکنان  دانشگاه برگزار شد....