سمینار علمی
سمینار علمی «ارتباط بین خواص مکانیکی،ریزساختار و ساختار پیوندی در پوشش‌های سخت لایه‌نشانی شده به روش کندوپاش مگنترونی»برگزار می شود

پیرو برگزاری منظم سمینارهای علمی در دانشکده فنی مهندسی، سمینار علمی «ارتباط بین خواص مکانیکی، ریزساختار و ساختار پیوندی در...

سمینار علمی”صرفه جویی انرژی در سیستم تبرید تراکمی با استفاده از توربوشارژ به عنوان افزایش دهنده فشار بخار” برگزار شد

سمینار علمی"صرفه جویی انرژی در سیستم تبرید تراکمی با استفاده از توربوشارژ به عنوان افزایش دهنده فشار بخار" با ارائه...