سمینار
سمینار معرف سیستم های اسکادا برگزار شد

به همت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سمینار معرف سیستم های اسکادا برگزار شد. طی این سمینار آقای مهندس ریاحی، مدیرعامل...