سند توسعه
دانشگاه حکیم پیشگام در تدوین سند توسعه شهرستان

پیش نویس سند توسعه شهرستان سبزوار در حوزه ی آموزش و پژوهش تهیه گردید. جلسات مربوط به تدوین سند توسعه...

برگزاری دومین جلسه کارگروه آمایش سند توسعه ی آموزش و پژوهش شهرستان سبزوار
برگزاری دومین جلسه کارگروه آمایش سند توسعه ی آموزش و پژوهش شهرستان سبزوار

دومین جلسه کارگروه آمایش سند توسعه ی آموزش و پژوهش شهرستان سبزوار، با حضور نمایندگانی از شهرداری، فرمانداری، اداره آموزش و...

اولین جلسه کارگروه آمایش سند توسعه شهرستان

اولین جلسه کارگروه آمایش سند توسعه شهرستان در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری به ریاست آقای دکتر حدادنیا و با...