سوربن
سبزوارگردی هیات عالی رتبه دانشگاه پاریس ۱۳ به همراه مسئولان دانشگاه

هیات عالی رتبه دانشگاه پاریس ۱۱ که برای انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی با دانشگاه حکیم سبزواری به...