سومین جشنواره دانشجویی تئاتر به زبان فرانسه
حضور موفق دانشجویان گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری در سومین جشنواره دانشجویی تئاتر به زبان فرانسه

گروه تئاتر دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری در نخستین تجربه خود در "سومین جشنواره دانشجویی تئاتر به...