سی و سومین جشنواره قران و عترت دانشجویی
کسب چندین رتبه توسط دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در بخش منطقه ای سی و سومین جشنواره قران و عترت دانشجویی

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب چندین رتبه در بخش منطقه ای سی و سومین جشنواره قران و عترت...