سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت داشجویان کشور
راهیابی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به مرحله کشوری سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به مرحله کشوری سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت داشجویان کشور راه یافتند. بنا به...