شرکت زیست کود سازان ارغوان
ثبت دو ژن باکتریایی جدید بومی ایران در بانک جهانی ژن توسط محققان شرکت زیست کود سازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

محققان شرکت زیست کود سازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری موفق به شناسایی و ثبت دو ژن...