شرکت سیمرغ الکترونیک اسرار
مصاحبه با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره دومین شرکت فناور مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری: مهمترین اِلمان جهت سنجش کارآمدی ایده، نیاز بازار است

شرکت "سیمرغ الکترونیک اسرار" مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با ایده محوری اتوماسیون صنعتی با محوریت طیور در...

گفتگو با مدیرعامل شرکت فناور موفق مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری: مرکز رشد، محلی جهت تحقق شعار «توسعه اقتصاد دانش بنیان»

مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در سال۹۳ و بر اساس مأموریت اصلى مراکز رشد که ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى...