شرکت کودسازان ارغوان
برای نخستین بار در کشور کودهای بیولوژیک دارای میکروارگانیسم های تولید کننده هورمون رشد توسط شرکت کودسازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه تولید شد

فناوران شرکت کودسازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برای نخستین بار در کشور موفق به تولید کودهای...