شست تخصصی پیرامون مسائل مدیریتی آب در ایران
نشست تخصصی پیرامون مسائل مدیریتی آب در ایران به همراه کران مستند تالان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

اکران ویژه مستند تالان به همراه نشست تخصصی پیرامون مسائل مدیریتی آب در ایران با حضور صاحب نظران، اساتید، مسولان...