ششمین جشنواره رویش
کسب مقام اول "بخش تهیه فیلم کوتاه مستند" در ششمین جشنواره رویش توسط دانشگاه حکیم سبزواری

قطارششمین جشنواره رویش با کسب یک مقام برتر در سطح دانشگاه های کشور توسط  دانشگاه حکیم سبزواری به مقصد رسید....

کسب مقام اول “بخش تهیه فیلم کوتاه مستند” در ششمین جشنواره رویش توسط دانشگاه حکیم سبزواری

قطارششمین جشنواره رویش با کسب یک مقام برتر در سطح دانشگاه های کشور توسط  دانشگاه حکیم سبزواری به مقصد رسید....