ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها
ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها بهمن ماه ۹۶ با مدیریت اجرایی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها بهمن ماه با مدیریت اجرایی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار...