ششمین گردهمایی مدیران حقوقی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور
برگزاری ششمین گردهمایی مدیران حقوقی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور دردانشگاه حکیم سبزواری

ششمین گردهمایی مدیران حقوقی دانشگاههای و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ وزارت علوم در دانشگاه حکیم سبزواری برگزارشد. به گزارش...